Политика за поверителност

Администратор на лични данни:
„Орхидея АРТ“ ЕООД, ЕИК: 202929532,
МОЛ:Илияна-София Добрилова,
Адрес за контакти: гр. София 1574,  бул. „Шипченски проход“ № 27А, вх. 6
Имейл: contact@orchidea.b

Бутик за цветя „Орхидея“ се отнася отговорно към обработването, съхранението и защитата на личните данни във връзка с ползването на страницата www.orchidea.bg

Обработваме данните Ви със следните цели:
1. Изпълнение на договор – изпълнение на поръчките
2. Законни интереси – установяване на опити за измама и защита на законните интереси
3. Директен маркетинг при изрично съгласие – в случай, че сте изразили своето изрично съгласие за следните цели на обработването, изпращане на информационни и промоционални съобщения. Може да се откажете от получаването на съобщения по всяко едно време чрез потребителския профил на страница или чрез посочените контакти в настоящата политика.

Събираме следните категории данни:

  • Имена
  • Телефон
  • Адрес
  • Имейл

Данните се заявяват от потребителя при създаването на профила и поръчката в регистрационния формуляр, за да се изпълни конкретната поръчка през нашия онлайн магазин.
Получатели на данни:
За данните, необходими за обслужването на всяка от посочените по-горе цели на обработка и в рамките на компетентностите на всеки получател, получателите на данните на регистрирания клиент-потребител са или могат да бъдат:
1. Служители на бутик за цветя „Орхидея“
2. Външни сътрудници, които предоставят куриерски услуги
3. Компетентните държавни органи

Права на субекта на данните:
Всеки регистриран потребител, като субект на данните, може по всяко време да упражни правата си, предвидени в Общия регламент за защитата на данните:
1. правото на информация и достъп до обработваните данни
2. правото на ограничаване на обработването на данните му
3. правото на корекция, или изтриване на част или на всички (право на забрава) лични данни
4. правото на възражение, т.е. да се противопостави на обработването на личните му данни
5. правото на преносимост на данните му.

Упражняването на посочените права може да стане по следните начини:

Пощенски адрес: гр. София 1574,  бул. „Шипченски проход“ № 27А, вх. 6
Имейл: contact@orchidea.bg

В случай на упражняване на някое от посочените права на регистрирания потребител-клиент, ще предприемем всички възможни мерки за удовлетворяване на искането в рамките на 1 (един) месец от подаването му. Необходимият минимум от личните данни ще бъде запазен, за да се защитят законните интереси на фирмата.
В случай на нарушаване на правата Ви съгласно приложимото законодателство за защита на личните данни, имате право да подадете жалба до надзорния орган:
КОМИСИЯТА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
Седалище и адрес за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2, телефон 02 915 3 518, Електронна поща: kzld@cpdp.bg, Интернет страница: www.cpdp.bg

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОЛИТИКАТА
Настоящата Политика за поверителност може да бъде променяна или допълвана поради изменение на приложимото българско или европейско законодателство, по инициатива на бутик за цветя „Орхидея“ или на компетентен орган.
Бутик „Орхидея“ ще информира потребителите за измененията или допълненията на тази Политика за поверителност, чрез публикация на  актуализираната Политика за поверителност на интернет страницата на бутик за цветя „Орхидея“ – www.orchidea.bg
Препоръчително е потребителите периодично да проверяват най-актуалната версия на тази Политика поверителност на интернет страницата на бутик за цветя „Орхидея“.

Тази Политика за поверителност е актуализирана на 16.06.2020 година.